ПРАВИЛА користування загальною бібліотекою Національної академії внутрішніх справ

І. Загальні положення

1.1. Правила користування загальною бібліотекою Національної академії внутрішніх справ розроблено у відповідності до Наказів Міністерства освіти України «Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України» від 31.08.1998 № 321, дія яких поширюється на мережу бібліотек вищих навчальних закладів незалежно від їх форми власності та відомчої підпорядкованості, Міністерства культури України "Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні" від 19.04.2017 № 340, Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого постановою Верховної Ради України від 27.01.1995 № 33/95-ВР, “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26.11.2015 № 848-VIII, Закону України “Про культуру” від 14.12.2010, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” від 30.12.2015 № 1187, наказу МОН України “Примірне положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації” від 06.08.2004 № 641 , Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека - XXI” від 23.12.2009 № 1579-р, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку НАВС, Положення про загальну бібліотеку Національної академії внутрішніх справ. На підставі вищезазначених документів бібліотека розробляє власні правила користування з урахуванням спеціалізації вищого навчального закладу, контингенту користувачів та специфіки їх обслуговування.

1.2. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом академії і забезпечує збирання, збереження і загальнодоступність документно - інформаційних ресурсів, свободу їх вибору, втілює сучасні форми інформаційного забезпечення користувачів в навчальний, науковий та виховний процес вузу.

1.3. Фонди загальної бібліотеки Національної академії внутрішніх справ є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Правила встановлюють порядок користування загальною бібліотекою академії, її фондами, комп'ютерами та послугами.

ІІ. Права користувачів

2.1. Право користуватися загальною бібліотекою академії надається професорсько-викладацькому складу, співробітникам, курсантам, слухачам, студентам, бакалаврам, магістрам, ад'юнктам. Слухачі інституту післядипломної освіти, працівники установ і закладів МВС та Національної поліції України, науково-педагогічні кадри системи МВС України мають право на обслуговування документними фондами загальної бібліотеки.

2.2. Викладачі, які працюють в академії за сумісництвом, а також користувачі з інших організацій та установ, користуються матеріалами бібліотеки лише в читальному залі при наявності згоди керівництва академії.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

2.3.1. Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, методичну, художню літературу на абонементах відповідного призначення, в читальному залі, у підрозділах та інших пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою, електронними ресурсами та Інтернетом, електронною доставкою документів та міжбібліотечним абонементом (МБА); брати участь в читацьких конференціях, літературно-мистецьких вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3.2. Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек та інші засоби інформування, про послуги бібліотеки та правила їх використання, при цьому розраховувати на оперативне, ввічливе обслуговування.

2.3.3. Безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, що надаються бібліотекою; заносити до читальних залів не бібліотечні книги та матеріали, необхідні для навчальної і наукової роботи.

2.3.4. З дозволу бібліотекаря користуватися, при необхідності, власними технічними засобами (фотографічними, електронними та іншими пристроями).

2.4. Користувачі мають право на доступ до електронних ресурсів бібліотеки, що надається з будь-якого комп’ютера в мережі ВНЗ. За наявності системи авторизованого доступу та згідно з ліцензійними угодами надається віддалений доступ до електронних колекцій.

2.5. Запис до бібліотеки професорсько-викладацького складу та співробітників здійснюється за службовими посвідченнями, а слухачів, курсантів, студентів, бакалаврів, магістрів та ад'юнктів – згідно з наказом ректора.

2.6. На підставі поданих документів на кожного користувача заводиться читацький формуляр.

2.7. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

2.8. Навчальна література видається на абонементі на семестр, триместр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.9.Наукова література видається професорсько-викладацькому складу, студентам, магістрам, ад'юнктам та співробітникам у кількості 10 – 15 примірників на місяць, іншим категоріям користувачів до 10 примірників на той же термін.

2.10. Художня література видається в кількості до 5 примірників строком на 15 днів.

Користування фаховими періодичними виданнями здійснюється в читальному залі, а літературно-художніми та науково-популярними на художньому абонементі.

2.11.Цінні видання, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, література підвищеного попиту видаються в читальному залі лише за наявності службового посвідчення або залікової книжки. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря категорично забороняється.

2.12. Неопубліковані (рукописні) матеріали (дисертації, магістерські роботи та ін.), література обмеженого користування видаються при наявності згоди керівництва академії лише у читальному залі.

2.13.Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів.

2.14. Для одержання літератури користувач заповнює заявку, розписується за кожний одержаний примірник в книжковому або читацькому формулярі. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у книжковому формулярі.

ІІІ. Обов'язки користувачів

3.1. Користувачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлений термін, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів, не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки з каталогів та картотек.

3.2. При отриманні літератури користувач має право ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні позначки.

3.3. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.

3.4.Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3.5.Користувачі, які втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж, або визнаними бібліотекою рівноцінними.

3.6.Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості фондів.

3.7. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у Зошиті обліку книг, що отримані замість загублених і підтверджується підписом користувача.

3.8. На час зимових чи літніх канікул слухачі, курсанти, студенти, бакалаври, магістри та ад'юнкти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

3.9. Професорсько-викладацький склад та співробітники академії, йдучи у відпустку, повинні розрахуватись з бібліотекою і підписати рапорт або обхідний лист, а на початку кожного нового року мають перереєструватись, пред'явивши літературу, що значиться за ними та подовжити (при потребі) термін користування нею.

3.10. Користувачі, що закінчили НАВС, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

3.11. Користувачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях. Користуватись мобільними телефонами в приміщеннях бібліотеки заборонено.

3.12. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається керівництвом бібліотеки.

IV. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню користувачів

4.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, наукової та виховної роботи академії.

4.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

4.3.Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

4.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає «Бюлетень нових надходжень», виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні перегляди, книжкові виставки тощо.

4.5.Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, курсантів, студентів, слухачів, магістрів, ад’юнктів, здобувачів академії, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

4.6. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

4.7. Бібілотека повинна запроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати до них доступ своїм користувачам.

4.8. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

4.9. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, необхідної комп'ютерної техніки, а також усні консультації і таке інше.

4.10. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

4.11. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання, бібліотечні уроки, індивідуальні бесіди, консультації.

4.12. Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня працівників. Працівники бібліотеки несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів згідно із своїми посадовими обов'язками.

4.13. Бібліотека видає користувачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами, бібліотекар нагадує користувачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений термін. В разі не повернення літератури, інформація передається керівництву академії для подальшого прийняття рішень.

4.14. На початку кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.

4.15. Узгоджувати режим роботи бібліотеки з вимогами та режимом роботи вищого навчального закладу. Зміни режиму оперативно доводити до відома користувачів через оголошення у приміщеннях та на сайті бібліотеки.

V. Бібліотека має право

5.1. Інформувати адміністрацію академії про порушення користувачами правил користування бібліотекою.

5.2. Вирішувати з керівництвом академії питання про дії щодо злісних порушників правил користування бібліотекою.

5.3. Для сторонніх користувачів бібліотекою встановлювати та визначати умови обслуговування.

5.4. Застосовувати до порушників «Правил користування бібліотекою» заходи, передбачені чинним законодавством.

Завідувач загальної бібліотеки Н.А. Косенкова