ПОЛОЖЕННЯ про загальну бібліотеку Національної академії внутрішніх справ

Дане Положення про загальну бібліотеку Національної академії внутрішніх справ розроблене у відповідності до Закону “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого постановою Верховної Ради України від 27.01.1995 № 32/95-ВР, Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26.11.2015 № 848-VIII, Закону України “Про культуру” від 14.12.2010, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” від 30.12.2015 № 1187, наказу МОН України “Примірне положення про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації” від 06.08.2004 № 641, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1579-р “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI", Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” від 23.03.2016 № 219-р, Статуту Національної академії внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України від 03.07.2017 №559, наказу Національної академії внутрішніх справ "Про оголошення переліку змін у штаті Національної академії внутрішніх справ" від 17.10.2018 №1381 та Правил внутрішнього розпорядку НАВС.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальна бібліотека належить до типу спеціальних наукових і виду навчальних бібліотек . Вона є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом академії, який забезпечує літературою та інформаційними матеріалами навчальний процес, науково-дослідницьку, науково-педагогічну діяльність та виховну роботу академії і діє на підставі цього положення.

1.2. Загальна бібліотека в своїй діяльності керується відповідними нормативними актами: Конституцією України, законами України: “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “ Про засади державної мовної політики”, “Про вищу освіту”, “Про Національну поліцію”, “Про культуру”, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, державними, галузевими та загальноєвропейськими стандартами, Статутом та іншими організаційно-управлінськими документами академії, рішеннями Вченої ради і Ректорату академії, планами роботи академії і бібліотеки, даним Положенням.

1.3. Загальна бібліотека забезпечує акумуляцію документально-інформаційних ресурсів (літератури, документів та інших носіїв інформації), які містять правову інформацію (сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, їх профілактику і боротьбу з ними тощо) та літературу з інших галузей знань.

1.4. Національна академія внутрішніх справ (надалі – академія), забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема: належне зберігання, використання і поповнення її інформаційних ресурсів відповідно до чинних стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів; впровадження сучасних інформаційних технологій, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України.

1.6. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ - наукова бібліотека, що співпрацює з підрозділами академії, є координаційним центром з наукової та методичної роботи для підпорядкованих їй бібліотек, та бібліотек відокремлених підрозділів. Працівники загальної бібліотеки виконують методичну і наукову роботу, приймають участь у наукових конференціях, семінарах, тощо.

1.7. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ складається з головної бібліотеки та підпорядкованих їй бібліотек навчально-наукових інститутів № 1, №2, № 3, № 4, факультету № 2, відділу спеціальної та фізичної підготовки.

1.8. Загальна бібліотека Національної академії внутрішніх справ є методичним центром для бібліотеки юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва, бібліотеки факультету № 3, бібліотек регіональних відділень навчально-наукового інституту № 4.

1.9. Загальна бібліотека обслуговує курсантів, студентів, слухачів, магістрів, ад’юнктів, професорсько-викладацький склад, працівників структурних підрозділів академії. Користувачі інших установ мають право на обслуговування документними фондами тільки в читальних залах загальної бібліотеки – на підставі листа-відношення на ім’я Ректора НАВС, в якому зазначено відомості про місце роботи, навчання, посаду, мету та тему наукового дослідження.

1.10. Порядок доступу користувачів інформаційних ресурсів загальної бібліотеки, організація обслуговування, перелік послуг визначаються „Правилами користування загальною бібліотекою Національної академії внутрішніх справ”, розробленими згідно з Наказами Міністерства освіти України "Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України" від 31.08.1998 № 321, Міністерства культури України "Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні" від 19.04.2017 № 340.

1.11. Загальна бібліотека має прямокутні штампи, необхідні для виробничої діяльності, на яких позначено її назву.

1.12. Ліквідація загальної бібліотеки можлива лише в разі ліквідації академії.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування запитів науково-педагогічного складу, слухачів, студентів, курсантів, магістрів, ад’юнктів, докторантів та співробітників академії, загальної доступності до інформаційних баз та книжкових фондів на основі сучасних інформаційних технологій, забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів, мережевих ресурсів, відкритих ресурсів світової мережі Інтернет.

2.2. Формування інформаційних ресурсів бібліотеки на традиційних та сучасних носіях інформації, створення власних інформаційних продуктів відповідно до профілю Національної академії внутрішніх справ та інформаційних потреб користувачів, збереження інформаційних ресурсів.

2.3. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій. Аналітико-синтетичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає профілю академії.

2.4. Адміністрування процесу функціонування ELARNAIAU, електронного репозитарію Національної академії внутрішніх справ – інституційного репозитарію відкритого доступу – мережевого сервісу зі зберігання, систематизації та поширення творів академії у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам, здійснення архівування та систематизації творів.

2.5. Розширення інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових форм і методів обслуговування користувачів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

2.6. Науково-методичне забезпечення підпорядкованих бібліотек та бібліотек відокремлених підрозділів.

2.7. Ведення самостійної та спільної з бібліотеками інших закладів освіти науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, інформатики.

2.8. Видавнича діяльність.

2.9. Координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами академії, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

2.10.Налагодження прямих зв'язків із бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами, тощо.

2.11.Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.12.Популярізація та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

2.13.Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Формує інформаційні ресурси згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень академії шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо, відео-видань, СД - дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і за кордоном.

3.2. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з усеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів.

3.3. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання.

3.4. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації.

3.5. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

3.6. Розподіляє навчально-методичну літературу між бібліотеками інститутів, факультетів та юридичного ліцею академії.

3.7. Спільно з кафедрами і відділом організації та координації освітнього процесу аналізує стан забезпеченості та використання фонду наукової та навчальної літератури з метою оптимізації його формування.

3.8. Здійснює перерозподіл непрофільної, дублетної літератури, передачу видань до депозитаріїв, організовує книгообмін між бібліотеками академії, обслуговування по внутрішньо-бібліотечному абонементу та МБА.

3.9. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. Укладає й готує до видання бібліографічні покажчики; виготовляє інформаційні продукти на допомогу науковій та навчально-виховній роботі академії; проводить бібліографічні огляди; організує експозиції книжкових виставок, інші масові заходи; пропагує інформаційні ресурси бібліотеки на веб-сайті та у соціальних мережах тощо.

3.10. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і картотек на традиційних та сучасних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття інформаційних ресурсів бібліотеки.

3.11.Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом використання бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій через бібліографічні довідки, організовує виставки нових надходжень і тематичні виставки літератури до заходів, які проводить академія.

3.12. Адмініструє процес функціонування ELARNAIAU, електронного репозитарію Національної академії внутрішніх справ, здійснює архівування та систематизацію творів згідно до Положення про електронний репозитарій НАВС від 25.10.2016.

3.13. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів, науковців, та інших категорій користувачів бібліотеки, використовуючи різні форми й методи індивідуального, групового та масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження інтересів користувачів із метою оптимізації їх задоволення.

3.14. Згідно з навчальним розкладом проводить заняття з основ бібліотекознавства та бібліографії. Популяризує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок, екскурсій по бібліотеці, тощо.

3.15. Бере участь у створенні загальнодержавних, галузевих, регіональних баз даних.

3.16. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.17.Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах.

3.18. Надає методичну допомогу і комплектує фонди бібліотеки факультету № 3, бібліотеки юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва, бібліотек регіональних відділень навчально-наукового інституту № 4.

3.19. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги.

3.20. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.

3.21. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки, їх безперервну освіту.

4. УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА

4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який безпосередньо підпорядковується ректорові та є членом Вченої ради академії.

4.2. Функціональні права і обов’язки директора бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором і мають забезпечувати повноцінне функціонування загальної бібліотеки.

4.3. Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює перший проректор академії.

4.4. Бібліотека координує свою діяльність з Науково-методичною бібліотечною комісією Міністерства освіти і науки України та головним науково-методичним центром для бібліотек вищих навчальних закладів України – Науковою бібліотекою імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4.5. Директор повністю відповідає за роботу загальної бібліотеки, видає розпорядження та накази, обов’язкові для всіх працівників бібліотеки, розподіляє та затверджує функціональні обов’язки працівників загальної бібліотеки, контролює їх виконання.

4.6. Ректорат академії забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує загальну бібліотеку комп'ютерною технікою та технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням, а її користувачів – доступом до Інтернету.

4.7. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальним кошторисом академії.

4.8. Штат загальної бібліотеки і посадові оклади встановлюються згідно з чинними нормативно-правовими актами, Наказом МОН України від 27.09.2012 № 1058 « Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( II група за оплатою праці), наказів МВС України від 07.11.2015 № 1392 “Про затвердження штатів установ і закладів МВС” та Національної академії внутрішніх справ від 07.11.2015 № 1691, з урахуванням обсягів роботи.

4.9. Бібліотечні працівники мають відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик.

4.10. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням завідувача бібліотекою.

4.11. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються першим проректором академії.

4.12. Бібліотека залучає різні категорії користувачів до управління бібліотечною справою і до оцінки діяльності книгозбірні, її структурних підрозділів та працівників.

4.13. Режим роботи загальної бібліотеки встановлений відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Національної академії внутрішніх справ. Щоденно одна година робочого часу має бути відведена на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць у бібліотеці проводиться санітарний день.

4.14. Забороняється використовувати приміщення загальної бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

4.15. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу").

4.16. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного положення і затверджуються наказом ректора.

4.17. З метою забезпечення демократичних засад та колегіальності, для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою академії та надання їй дієвої допомоги у вирішенні основних питань функціонування бібліотеки, інформування бібліотечних працівників та громадськості академії про можливості книгозбірні, на правах дорадчого органу може створюватись Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники навчально-наукових інститутів, факультетів і відділів академії, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується Першим проректором академії за поданням директора бібліотеки.

4.18. Розвиваючись і відповідаючи на зміни в суспільному устрою, бібліотека оновлює свої управлінські методи і концепції, відшуковуючи такі підходи, які давали б їй можливість у нових умовах оптимально функціонувати, домагатися підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг і бути максимально корисною своїм користувачам.

4.19. З метою збереження інформаційних ресурсів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог по охороні праці співробітниками бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

4.20. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і Правилами користування бібліотекою.

5. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст і форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених у даному Положенні.

5.1.2. Розробляти документацію, що регламентує діяльність бібліотеки.

5.1.3.Ознайомлюватися з навчальними планами, програмами та темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів академії матеріали й відомості, які потрібні для виконання завдань, що стоять перед бібліотекою.

5.1.4. Захищати створені бібліотекою інформаційні продукти та інші об'єкти інтелектуальної власності згідно із законодавством.

5.1.5. Визначати джерела комплектування своїх фондів.

5.1.6. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.1.7. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями, може бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації відомчих програм розвитку бібліотечної справи. Представляти академію у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

5.1.8. На підтримку з боку керівництва академії в організації підвищення кваліфікації працівників загальної бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.1.9. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.1.10. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань даного Положення, яка не суперечить чинному законодавству та Статуту Національної академії внутрішніх справ.

5.2. Бібліотека зовов’язана:

5.2.1. Виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

5.2.2. Складати річні плани та звіти про роботу бібліотеки, що затверджуються Першим проректором академії.

5.2.3. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.2.4. Впроваджувати і удосконалювати нові форми і методи роботи з користувачами.

5.2.5. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.3. Бібліотечні працівники відповідають:

5.3.1. За додержання трудової й виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та з урахуванням відомчої підпорядкованості академії.

5.3.2. За дотримання відповідних норм і правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

5.3.3. За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

5.3.4. За виконання функцій, передбачених даним Положенням.

6. РОЗПОРЯДОК РОБОТИ

Згідно Правил внутрішнього розпорядку НАВС, співробітники обслуговуючих підрозділів загальної бібліотеки працюють за окремим графіком для максимального задоволення потреб усіх категорій перемінного складу та науково-педагогічного персоналу.

Абонементи навчальної та наукової літератури
(8.00-8.30 – видача літератури на групові заняття)
8.00-18.00
Абонемент обслуговування літературою ННІ № 4
(8.00-8.30 – видача літератури на групові заняття)
8.00-18.00
Читальні зали
(8.00-8.30 – видача літератури на групові заняття)
8.00-18.00
Абонементи художньої літератури 10.00-16.00
У суботу бібліотека працює 9.00-15.00

* Загальна бібліотека працює щоденно без перерви.

* Останній день місяця – санітарний (бібліотека не обслуговує користувачів).

* Вихідний день – неділя.

Розпорядок роботи бібліотеки може змінюватися відповідно до розкладу занять, екзаменаційних сесій та державних іспитів, у вихідні та святкові дні, під час канікул. Літній режим обслуговування користувачів встановлюється відповідним графіком роботи загальної бібліотеки в літній період, затверджується Першим проректором академії, і діє з 15 липня по 31 серпня кожного року.